Buzzwatch – een buitenkans voor onze bijen

Buzzwatch – een buitenkans voor onze bijen

Amai! - slimme AI-oplossingen voor maatschappelijke vragen

"De honingbij, de kanarie in de koolmijn"

Plantsoon springt in de bres voor de bestuivers ...

De bijensterfte was afgelopen winter opnieuw heel hoog. Onze honingbijen zijn als de kanarie in de koolmijn. Als het niet goed gaat met onze honingbijen, gaat het niet goed met alle bestuivers (hommels, solitaire bijen ….) Met het AI-project Buzzwatch willen we bijdragen aan het behoud van alle bestuivers. Door vraag (bijenpopulaties) en aanbod (drachtplanten) in kaart te brengen, kunnen we hongerige bijenvolken helpen met gerichte acties.

Buzzwatch is een samenwerking tussen het Vlaams Bijeninstituut, PXL en Plantsoon. We bieden ons platform aan en zijn zo een van de drie pijlers van Buzzwatch:
• De AI-modellen brengen de observatieplots in de bermen in kaart op basis van luchtbeelden en ze zorgen voor een plantherkenning in die bermen op basis van de foto’s van de burger.
• Plantsoon zorgt voor de app waarin de burger makkelijk observaties kan noteren bij de foto die hij maakt.
• De experten evalueren die foto’s en controleren de AI-determinatie van de bermplanten in de observatieplot.

Geef onze bijen een stem via volgende link: https://amai.vlaanderen/stemnu

Het gaat niet goed met onze Belgische bestuivers
Buzzwatch – een buitenkans voor onze bijen
70% van de belangrijkste voedingsgewassen komt van dierlijke bestuiving​

… en roept daarvoor de hulp in van de burger

Buzzwatch is een AI-project van Amai!. Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Voor die thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag.

Dankzij veel en relevante data, kunnen we sterke conclusies trekken uit Buzzwatch. Amai! roept dan ook de burger in Vlaanderen op om deel te nemen. De personen die het sterkst bijdragen aan het project Buzzwatch, bedanken we achteraf met een potje lokale, ambachtelijke honing.

Vanuit de data kunnen imkers geholpen worden bij het optimaal plaatsen van bijenkorven op elk moment van het jaar, terwijl dat tegelijkertijd de impact op solitaire bijensoorten in kaart brengt. De resultaten bieden ook waardevolle inzichten voor de gemeentelijke groendiensten bij het ontwikkelen van bermbeheerplannen. Op grotere schaal ondersteunt Buzzwatch landbeheerders, imkers en natuurbeschermers in Vlaanderen en draagt het bij aan het herstel van bijenpopulaties. Het project zal de basis vormen voor een wetenschappelijk onderbouwd beleid en inspanningen van burgers en overheden inzichtelijk maken.

Tell us your story

Contact us