Privacy policy

Deze privacy policy gaat uit van:
Treehatch bv, met zetel te Vossenberg 72, 2431 Veerle, met ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0788609406, RPR Antwerpen Afd. Turnhout,

hierna genoemd ‘Treehatch bv’

Deze privacy policy gaat uit van Treehatch bv in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers op de website https://plantsoon.com, alsook op de verwerking van persoonsgegevens van haar B2B klanten-licentienemers.

Treehatch bv behandelt de persoonsgegevens, informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Treehatch bv verwerkt de gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Treehatch bv BV wenst je door middel van deze privacy policy in te lichten over:
- welke en op welke wijze we persoonsgegevens verzamelen;
- waarvoor de gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond daarvan;
- hoe ze worden beschermd;
- met wie ze worden gedeeld;
- of de persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd;
- hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens vind je hier terug hoe je je rechten over de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat geïnformeerde beslissingen kunnen genomen worden bij het overmaken van je persoonsgegevens.

Treehatch bv kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Treehatch bv publiceert de laatste versie van de privacy policy op de website https://plantsoon.com. Het is dus aan te raden die periodiek te bekijken. Als volgens de toepasselijke wetgeving je voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, licht Treehatch bv je daarover tijdig in.

Deze privacy policy is als laatste herzien op 16/07/2022.


Welke persoonsgegevens verzamelt Treehatch bv?


Treehatch bv beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Treehatch bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor wat betreft gewone bezoekers van de website:
- Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, e-mailadres
- Ondernemingsgegevens
- Gedragsdata zoals surfgedrag, IP-adres

Voor wat betreft licentienemers:
- Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, functie
- Ondernemingsgegevens
- Financiële gegevens zoals bankgegevens
- Gedragsdata zoals paginabezoek, aantal uren ingelogd, IP-adres

In dat kader verwijst Treehatch bv eveneens naar haar Cookie Policy die je via deze link kunt raadplegen.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens.

Je kunt Treehatch bv persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de https://plantsoon.com website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door jou rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over je browser, je interactie met de website, je IP-adres enzovoort. Eventueel krijgen wij persoonsgegevens door van derden.

Vergeet Treehatch bv niet te informeren over een wijziging van persoonsgegevens als die informatie voor Treehatch bv relevant is. Treehatch bv streeft er op haar beurt naar om persoonsgegevens accuraat te houden.

Als je bepaalde gegevens niet wil delen, is het mogelijk dat Treehatch bv de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.


Waarvoor gebruikt Treehatch bv je persoonsgegevens?


Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst
Treehatch bv gebruikt je persoonsgegevens in de eerste plaats om je haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Zo kan Treehatch bv gepast met je communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en Treehatch bv te kunnen uitvoeren. Bv. wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken. Bv. wanneer u zich inlogt om gebruik te maken van Plantsoon.

Optimalisatie van de diensten, degelijk klantenbeheer en statistieken
Verder kan Treehatch bv je persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren, te beveiligen, te personaliseren en voor degelijk klantenbeheer te gebruiken. Dat gebeurt over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Treehatch bv. Voor de meer dan noodzakelijke cookies wacht Treehatch bv je toestemming af. We verwijzen daarrvoor naar de Cookie Policy.
- Door het verzamelen van een IP-adres kunnen wij onze systemen beveiligen en nagaan of ons systeem niet misbruikt wordt. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of iemand op korte tijd enorme hoeveelheden informatie heeft ingegeven. Wanneer je inlogt om gebruik te maken van Plantsoon, wordt je IP-adres gelogd als tijdelijke identificator en bewaard bij vermoeden van misbruik.
- Wij gebruiken geolocatie-tracking zodat er geen foto’s ingestuurd kunnen worden vanuit onlogische locaties (bijvoorbeeld omdat zich daar geen planten met QR-code bevinden). Het is evenwel mogelijk om je toestel zo in te stellen dat je die locatie niet met Treehatch bv deelt.
- We kunnen je surfgedrag op onze website bijhouden om je website-ervaring te personaliseren. Op heden gebruiken wij op onze website Google Analytics.

Promotie door Treehatch bv
Wanneer je klant bent van Treehatch bv, kunnen we je e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruiken om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten te promoten of je te informeren over weetjes in de sector. Dat gebeurt op basis van het gerechtvaardigde belang van Treehatch bv. Wanneer het niet gaat over gelijke of gelijkaardige producten of diensten geeft je daarbij je toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden. Wanneer je inschrijft op onze nieuwsbrief of promo zonder dat je klant bent, vragen we je toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres. Als je toestemming hebt gegeven voor een nieuwsbrief of promo, kun je Treehatch bv op ieder moment vragen dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Wettelijke verplichtingen
Daarnaast gebruikt Treehatch bv je gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten en die van andere gebruikers te vrijwaren (bijvoorbeeld in geval van een geschil gebruikt zij je persoonsgegevens om je de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer Treehatch bv je gegevens op basis van een andere rechtsgrond, of voor een ander doel verwerkt, ontvang je daarover voorafgaand alle relevante informatie en wordt je toestemming daarvoor gevraagd indien nodig.

Treehatch bv doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen over je persoonsgegevens of profiling te nemen.


Welke beschermingsmaatregelen heeft Treehatch bv doorgevoerd?


Treehatch bv heeft deze maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen:
-administratieve: het gebruik van wachtwoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig ...,
-organisatorische: gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben ...
-technische: antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) ...

Treehatch bv streeft ernaar in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, rekening houdend met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

Treehatch bv’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Als je persoonsgegevens aan die websites overmaakt, zijn de privacy regels van die websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke. Het privacybeleid van die derde partijen wordt dus van toepassing.


Met wie deelt Treehatch bv uw persoonsgegevens?


Treehatch bv deelt je gegevens met partijen die Treehatch bv helpen met de uitvoering van haar diensten bijvoorbeeld haar IT-providers voor gegevensopslag, partijen die ons helpen met productontwikkeling, een externe boekhouder. Treehatch bv maakt met hen de nodige afspraken (bijvoorbeeld door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen die gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Bovendien zou het kunnen dat Plantsoon in de toekomst wordt overgenomen door een derde partij in het kader van het gerechtvaardigd belang van Treehatch bv. Zo nodig verwittigt Treehatch bv je daar tijdig over.

Ten slotte worden je persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten als ze die zouden opvragen.


Gaan je persoonsgegevens naar het buitenland?


Treehatch bv kan je persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, blijft Treehatch bv de nodige maatregelen nemen om je rechten over persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Zo nodig sluit Treehatch bv de standaard contractuele bepalingen af zoals door Europa voorzien.


Hoe lang bewaart Treehatch bv uw persoonsgegevens?


Treehatch bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wanneer je niet zou intekenen op een offerte, worden je persoonsgegevens binnen de 3 maanden na de vervaldatum van de offerte verwijderd. Het IP-adres wordt niet langer dan 90 dagen bewaard, tenzij Treehatch bv aanwijzingen heeft van ondeugdelijk of onwettig gebruik.

Als je promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden je voornaam, naam, geslacht en e-mailadres bewaard tot op het moment dat je je uitschrijft wanneer je geen klant bent.

Verder bewaart Treehatch bv de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Treehatch bv kan in dat geval gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Treehatch bv houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode wordt de data verwijderd.


Welke rechten heb je?


Je hebt verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Treehatch bv stuurt je dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking
Verder kun je ook om een aanpassing of wissing van je persoonsgegevens verzoeken of je toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer Treehatch bv de juistheid van je persoonsgegevens controleert) of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar
Je kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Treehatch bv dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer je degelijke en legitieme redenen hebt om dat te doen.
je kunt je toestemming steeds intrekken.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit
Klachten kun je richten aan de bevoegde autoriteiten binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.


Toepasselijke wet en rechtbank


Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Als dat onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Treehatch bv haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij dwingende wetgeving dat zou verbieden.


Contactpunt


Heb je vragen, wil je een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens of deze privacy policy indienen? Neem dan contact op met Treehatch bv via info@treehatch.com. Je kunt Treehatch bv ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel hierboven vermeld.

Dank een kopie toe te voegen van je identiteitskaart of ander document om je identiteit te bewijzen.

Treehatch bv bezorgt je zo snel mogelijk een antwoord en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dat langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan licht Treehatch bv je daarover in.