Deze privacy policy gaat uit van:
Treehatch BV, met zetel te Vossenberg 72, 2431 Veerle, met ondernemingsnummer en BTW-nummer , RPR Leuven,

hierna genoemd ‘Treehatch BV’

Deze privacy policy gaat uit van Treehatch BV in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers op de website https://plantsoon.com, alsook op de verwerking van persoonsgegevens van haar B2B klanten-licentienemers.

Treehatch BV zal de persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Treehatch BV verwerkt de gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Treehatch BV BV wenst door middel van deze privacy policy in te lichten over:
- welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
- waarvoor de gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
- hoe ze worden beschermd;
- met wie ze worden gedeeld;
- of de persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
- hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat geïnformeerde beslissingen kunnen genomen worden bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Treehatch BV kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Treehatch BV zal de laatste versie van de privacy policy op de website https://plantsoon.com publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Treehatch BV contact opnemen en de toestemming afwachten.

Deze privacy policy is als laatste herzien op 05/11/2021.


Welke persoonsgegevens verzamelt Treehatch BV?


Treehatch BV beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Treehatch BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor wat betreft gewone bezoekers van de website:
- Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, e-mailadres
- Ondernemingsgegevens
- Gedragsdata zoals surfgedrag, IP-adres

Voor wat betreft licentienemers:
- Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, functie
- Ondernemingsgegevens
- Financiële gegevens zoals bankgegevens
- Gedragsdata zoals paginabezoek, aantal uren ingelogd, IP-adres

In dit kadert verwijst Treehatch BV eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

Er worden geenszins gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt Treehatch BV persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de https://plantsoon.com website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz. Eventueel krijgen wij persoonsgegevens door van derden.

Vergeet Treehatch BV niet te informeren over een wijziging van persoonsgegevens indien deze informatie voor Treehatch BV relevant is. Treehatch BV streeft er op haar beurt naar om persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Treehatch BV de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.


Waarvoor gebruikt Treehatch BV uw persoonsgegevens?


Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst
Treehatch BV gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Zo kan Treehatch BV gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en Treehatch BV te kunnen uitvoeren. Bv. wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken. Bv. wanneer u zich inlogt om gebruik te maken van Plantsoon.

Optimalisatie van de diensten, degelijk klantenbeheer en statistieken
Verder kan Treehatch BV uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Treehatch BV. Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Treehatch BV uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy.
Bv. wij kunnen uw surfgedrag op onze website bijhouden teneinde de website-ervaring te personaliseren. Op heden gebruiken wij op onze website Google Analytics.

Promotie door Treehatch BV
Wanneer u klant bent van Treehatch BV, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Treehatch BV. Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden. In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt Treehatch BV op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Wettelijke verplichtingen
Daarnaast gebruikt Treehatch BV uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer Treehatch BV uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Treehatch BV doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.


Welke beschermingsmaatregelen heeft Treehatch BV doorgevoerd?


Treehatch BV heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Treehatch BV streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

Treehatch BV’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.


Met wie deelt Treehatch BV uw persoonsgegevens?


Treehatch BV deelt uw gegevens met partijen die Treehatch BV helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers voor gegevensopslag, partijen die ons helpen met productontwikkeling, externe boekhouder. Treehatch BV maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.


Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?


Treehatch BV kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Treehatch BV de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.


Hoe lang bewaart Treehatch BV uw persoonsgegevens?


Treehatch BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer u niet zou intekenen op een offerte, worden uw persoonsgegevens binnen de 3 maanden na de vervaldatum van de offerte verwijderd.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart Treehatch BV de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Treehatch BV kan in het daarvan gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Treehatch BV houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.


Welke rechten heeft u?


U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Treehatch BV stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking
Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer Treehatch BV de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar
U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Treehatch BV dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.
U kunt uw toestemming steeds intrekken.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit
Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.


Toepasselijke wet en rechtbank


Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Treehatch BV haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.


Contactpunt


Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Treehatch BV via info@plantsoon.com. U kunt Treehatch BV ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel hierboven vermeld.

Dank een kopie toe te voegen van uw identiteitskaart of ander document om uw identiteit te bewijzen.

Treehatch BV zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal Treehatch BV u hierover berichten.